Min mission er at skabe balance og ro i mennesker

Jeg arbejder dedikeret med at skabe balance og ro i mennesker.
Jeg har specialiseret mig inden for 3 målgrupper; enkeltindividet som oplever ubalance og uro, familier som oplever ubalance og uro, samt børn/unge i ubalance og mistrivsel.

Vores første leveår danner fundamentet for det menneske, vi er blevet til. Vores tilknytningsmønstre skabes tidligt i livet og danner fundamentet for måden, vi har det med os selv, og vores evne til at indgå i tætte relationer med andre mennesker. Det er videnskabeligt bevist, at hjernen formes af miljøet fra fødslen og hele livet igennem, og at tilknytningsrelationer er de allervigtigste aspekter af barnets miljø. 

Mønstre går i arv gennem generationer, kulturer og forhold. Mønstre kan være bevidste eller ubevidste. Jeg tror på, at vores indre afspejler sig i vores ydre og omvendt. Hvad der end sker indeni dig, vil det også afspejle sig i din ydre verden. Hvis du ønsker at ændre noget uden for dig, så skal du starte med at arbejde med dit indre.

Jeg arbejder helhedsorienteret og betragter krop og sind som en samlet helhed og funktion. Vores nervesystem husker tidligere erfaringer som påvirker vores tanker og handlemønstre. Vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser påvirker hinanden indbyrdes. Jeg er optaget af alle de elementer, der er både indeni og udenfor os selv, som påvirker os og kan skabe ubalance.

Jeg har en stor interesse for, hvordan vi som mennesker kan få en bedre og mere konstruktiv kommunikation i familielivet. Både med vores børn og i parforholdet, og hvordan vi hver især får udtrykt vores behov og ønsker. Jeg er optaget af samspillet og tilknytning i familier, og hvordan uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation kan ændres via tilknytningsrelationer, bevidst forældreskab, samt konkrete værktøjer.

Uddannelser

Metakognitiv Terapi
Mentaliseringsbaseret terapi
Dialektisk adfærdsterapi
Kandidat i Pædagogisk Psykologi
Bachelor i Pædagogik

Baggrund

Jeg er uddannet Cand.pæd i Pædagogisk Psykologi på Aarhus Universitet.
Jeg har en del efteruddannelser og kurser indenfor specialeområdet.

Jeg har en bred erfaring fra det private specialområde og det offentlige.

Jeg har arbejdet som underviser, terapeut, leder, samt pædagogisk psykolog gennem flere år. Jeg har arbejdet med voksne, børn, unge og familier i institutioner, skoler og botilbud.
Jeg har en bred erfaring med at arbejde med børn/unge i mistrivsel, samt børn og unge, som udviser selvskadende adfærd i form af eksempelvis spiseforstyrrelser, problemer med vrede, kravafvisende adfærd, svært forhold til egne grænser, og dårligt selvværd.


Min tilgang

 Jeg har en bred og dybdegående teoretisk viden inden for psykologien, og arbejder eklektisk inden for en vifte af opfattelser og metoder. Jeg har en eksistentiel grundholdning, og trækker på flere teoretiske retninger, bl.a. kognitiv og adfærdsorienteret terapi (ACT), samt metakognitiv terapi (MKT) og den mentaliseringsbaserede tilgang (MBT). Jeg er fagligt funderet i psykodynamikken, og betragter vores liv, krop og indre psyke som formet af de omgivelser og ydre verden, vi er opvokset i og omkring. Jeg arbejder også med det autonome nervesystem, da man ikke kan hele sindet uden også at inddrage kroppen og det autonome nervesystem.

Jeg arbejder ud fra nogle centrale værdier: omsorg, respekt, nærvær, og nænsomhed.

Jeg har en pædagogisk og psykologisk viden om børn og unges udviklings-, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder, psykiske lidelser og om familien som dynamisk system. Jeg er særlig interesseret i at gennemføre og udvikle forebyggende og behandlende foranstaltninger til børn, unge og deres familier. Jeg rådgiver primære omsorgspersoner i at se børns/unges behov og ikke mindst forstå og håndtere de problematikker, som de møder i deres hverdag. Jeg ønsker at iværksætte og facilitere menneskelige processer med henblik på at opnå handleagens i eget liv. Jeg har fokus på lærings-, udviklings-, og forandringsprocesser, hvilket understøttes af min kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi.

Specialeområder

Jeg har en efteruddannelse i dialektisk adfærdsterapi (DAT) som, er en evidensbaseret og systematiseret terapi, der tilhører en 3. bølge af kognitive terapier og integrerer mindfulness, mentalisering, kognitiv terapi og adfærdsterapi.

1: Regulering af følelser – målet er at opnå evnen til ikke at lade sig styre af sine følelser

2: Relationsfærdigheder – målet er at kunne skabe og opretholde sunde relationer

3: Opmærksomhedstræning – målet er at lære at acceptere negative tanker og følelser, der kommer inde fra

4: Krisefærdigheder – målet er at lære at udholde og håndtere ydre kriser uden at forværre situationen

Speciale – Vedligeholdelse af familiers trivsel i en travl hverdag – Maintaining families well-being in everyday life.


Udgivelser

Speciale – Vedligeholdelse af familiers trivsel i en travl hverdag – Maintaining families well-being in everyday life.